Ramsar-områder

I Danmark er der udpeget i alt 27 Ramsar-områder. Alle danske ramsar-områder ligger i Fuglebeskyttelsesområderne og indgår på den måde i Natura2000.
I Danmark er der udpeget i alt 27 Ramsar-områder. Alle danske ramsar-områder ligger i Fuglebeskyttelsesområderne og indgår på den måde i Natura2000.

Ramsarområder er internationalt beskyttede vådområder og er defineret som lavvandede havområder og ferske områder med en dybde på under seks meter. Områderne er af særlig interesse, fordi de er levested for mange vandfugle.

Når et land tiltræder Ramsar-konventionen forpligter det sig til at udpege mindst ét vådområde, som er af international betydning. Landets opgave er herefter at fremme beskyttelsen af området og sikre, at udnyttelsen sker på en økologisk fornuftig og bæredygtig måde.

Fuglebeskyttelsesområder

Fuglebeskyttelsesområder er særlige naturområder, der skal hjælpe til at opretholde og sikre levestederne for ynglefugle, rastepladser for fugletrækket og overvintringssteder for vintergæster og standfugle.

Fuglebeskyttelsesområderne er omfattet af EUs fuglebeskyttelsesdirektiv og udgør sammen med habitatdirektivet den danske indsats for Natura2000.

Fredede områder

Fredninger bliver gennemført til at varetage alle de formål, som naturbeskyttelsesloven indeholder. Det vil sige beskyttelse af landskab, dyr og planter og deres levesteder, ligesom en fredning kan fastsætte bestemmelser om forbedring og genopretning af naturen. Det er muligt for en lodsejer at få erstatning ved fredning af et område.

En fredning fastsættes af Fredningsnævnet, som består af en formand, der skal være dommer, et medlem udpeget af miljøministeren og et medlem udpeget af den kommune, som den konkrete sag vedrører. Den lokale afdeling af Naturstyrelsen giver nævnet sagkyndig og teknisk bistand.

Natura2000

Naturpark Vesterhavet ligger i et Natura2000-område. Natura2000 er et EU-netværk, hvor nogle særlige områder er udpeget til at være beskyttede naturområder. Her er der tale om fuglebeskyttelses- og habitatområder.

Hensigten med Natura2000 er at fremme beskyttelsen af naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for de udpegede områder.

For Naturpark Vesterhavet betyder det, at der er fokus på det sårbare landskab og også at forbedre levevilkårene for bestemte dyre- og plantearter.

Habitatområder

EU-habitatområde er et naturområde, som er omfattet af  EUs Habitatdirektivet fra 1992. Direktivet forpligter EU's medlemsstater til at bevare naturtyper og arter, som er af betydning for EU.

Habitatområderne bliver udpeget med henblik på at bevare og genoprette vores natur samt for at beskytte bestemte naturtyper og arter af dyr og planter.

Habitatdirektivet omfatter mere end 200 naturtyper og 700 arter af planter og dyr, hvoraf der findes ca. 60 naturtyper og mere end 100 arter i Danmark.

Vil du vide mere om

Landskabet

Naturen

Nyheder